Nhảy đến nội dung
x

Chính sách chất lượng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THANG MÁY SMARTRISE VIỆT NAM

-----š›---š›-----

 

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

“CHẤT LƯỢNG – TIẾN ĐỘ - AN TOÀN”

 

CÔNG TY CAM KẾT

  1. Đảm bảo cung cấp sản phẩm và dịch vụ có chất lượng nhằm đáp ứng được mọi yêu cầu của Khách hàng trên cơ sở thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO hiện hành.
  2. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có đủ năng lực tiếp thu và áp dụng một cách sáng tạo các công nghệ tiên tiến, không ngừng phấn đấu vì mục tiêu chất lượng cho mỗi sản phẩm Công ty cung cấp.
  3. Thường xuyên nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý, điều hành sản xuất - kinh doanh, thực hiện chiến lược đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến sản phẩm, gìn giữ môi trường, phổ biến giáo dục ý thức thực hiện đảm bảo chất lượng cho từng cán bộ, nhân viên. Mỗi thành viên trong Công ty phải thấu hiểu được chất lượng của mỗi sản phẩm phụ thuộc vào chất lượng công việc của mỗi người.
  4. Sự phát triển bền vững của Công ty được xây dựng trên cơ sở bảo toàn vốn, chú trọng đến lợi ích đối với Khách hàng và không ngừng nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên.

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN