Nhảy đến nội dung
x

Tầm nhìn, sứ mệnh

Nhìn lại những năm đã hoạt động, Công ty chúng tôi đã tạo công ăn, việc làm cho hơn 30 lao động thường xuyên. Đẩy mạnh quy mô sản xuất song song với tích cực hưởng ứng, tham gia vào các hoạt động từ thiện, xã hội: ủng hộ người nghèo, đồng bào bão lụt, hiến máu nhân đạo, trao tặng học bổng,... cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.

I. ĐỊNH HƯỚNG NGẮN HẠN

Từ những kết quả đã đạt được và năng lực thực tế của Công ty, Ban lãnh đạo công ty thang máy Smartrise Việt Nam quyết tâm xây dựng và phát triển với phương châm “Chất lượng, uy tín tạo niềm tin". Phương hướng hoạt động của Smartrise Việt Nam phải gắn lợi ích tập thể cùng trách nhiệm với xã hội, với Quý khách hàng thông qua việc bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty cung cấp. Các định hướng ngắn hạn chính của Smartrise Việt Nam:

1. Tập trung đầu tư phát triển sâu hơn vào các sản phẩm thế mạnh của Công ty.

2. Tiếp tục cải tiến, hiện đại hoá công nghệ sản xuất để phù hợp với sự phát triển chung.

3. Củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

4. Huy động vốn để nâng cao năng lực tài chính.

5. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội.

II. MỤC TIÊU DÀI HẠN

1. Trở thành nhà sản xuất thang máy TOP 1 Việt Nam.

2. Tiếp cận thị trường các nước khu vực Đông Nam Á.

III. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thực hiện đồng thời 3 chiến lược: Chiến lược sản phẩm và dịch vụ, chiến lược giá trị và chiến lược lợi ích và trách nhiệm xã hội.

1. Chiến lược sản phẩm và dịch vụ:

1.1. Nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu của Quý khách hàng và xu hướng của thời đại.

1.2. Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ mới để đáp ứng tối ưu các nhu cầu của thị trường.

1.3. Phát triển bằng uy tín, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và niềm tin của Quý khách hàng.

2. Chiến lược giá trị:

2.1. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm thang máy tốt nhất, tiến độ và đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu của Quý khách hàng.

2.2. Giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường. Dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

2.3.  Đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Công ty, Khách hàng và Xã hội.