Nhảy đến nội dung
x
Hệ điều khiển  PLC 3G
Hệ điều khiển PLC 3G
Công ty TNHH MITSUBISHI – Việt Nam
Website: www.mitsubishielectric.com
Bo điều khiển  STEP
Bo điều khiển STEP
Shanghai STEP Electric Corporation
No. 1560 Siyi Road Shanghai, Shanghai, China 201802
Tel : 86-21-6992-6028, Fax : 86-21-6992-6041
Website: www.stepelectric.com
Bo điều khiển SUMPO SP5000
Bo điều khiển SUMPO SP5000
Shanghai SUMPO Electric Co., Ltd.
17Buildings,Lane2933,HuqingpingHighway, Zhaoxiang,Qingpu,Shanghai
Tel:4006-835-836 Fax:86-69755902
Website: www.gb.sumpo-lift.com
Tủ điện MORNACH
Tủ điện MORNACH
Tủ điện MORNACH
Hệ điều khiển AS380
Hệ điều khiển AS380
Hệ điều khiển AS380
Hệ điều khiển LISA10
Hệ điều khiển LISA10
Hệ điều khiển LISA10
Đức